امام راحل در حکمی به شورای عالى قضایى بر ضرورت جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول تاکید کردند؛ جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول همواره یکی از دغدغه های قضایی محسوب می گردد. امام راحل در حکمی به شورای عالى قضایى  بر ضرورت جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول تاکید کردند؛ بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏ شورای عالى محترم قضایى- دادستان محترم انقلاب اسلامى‏ اخیراً گزارشهایى مى‏رسد که افراد غیر مسئول، و احتمالًا از گروههاى منحرف، و گاهى مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامى و قانونى متعرض اموال و املاک محترمِ مردم مى‏شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص مى‏پردازند؛ و گاهى به منازل اشخاص بدون مجوز شرعى و قانونى وارد و آنان را جلب مى‏نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب مى‏کنند؛ و گاهى به بهانه‏هایى هتک آبرو و
حیثیت اشخاص را مى‏نمایند؛ و با این اعمال غیر شرعى هتک جمهورى اسلامى و مقامات قضایى را مى‏برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسى کل کشور با سرعت عمل رسیدگى کرده به مقامات قضایى گزارش دهند و اگر شکایاتى به دادستانیها رسید، با سرعت رسیدگى نمایند؛ و اشخاص یا گروههایى که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعى و غیر قانونى مى‏شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید. صحیفه امام جلد 15