بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم دادستان کل انقلاب اسلامی کشور جنابعالی موظفید فقط در محدودۀ اختیاراتی که در تاریخ 9/6/60 از طرف شورایعالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیۀ دادسراهای انقلاب در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب می‏باشد دخالت نکنند، و بخشنامه‏های قانونی شورایعالی قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله‏ای که از طریق شورایعالی به شما ارجاع می‏شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده‏ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل شورایعالی قضایی مسئول می‏باشید. و شورایعالی قضایی، بخشنامه‏های مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیۀ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند داد.[1] 9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 ـ روح‏اللّه&r
lm; الموسوی الخمینی